Stanovy občanského sdružení 
Hasiči České republiky

Zde je možné si stáhnout stanovy HČR.DOC nebo ve formě HCR.PDF

Stanovy byly zaregistrovány na MV dne 26.3.2001 pod č.j. VS/1-1/ 46 552/01-R


STANOVY občanského sdružení

 Hasiči České republiky

sdružení pro výchovu, výcvik a vzdělávání dobrovolných hasičů

 

I. Úvodní ustanovení

 

1.     Sdružení má název Hasiči České republiky – sdružení pro výchovu, výcvik a vzdělávání dobrovolných hasičů (dále jen Sdružení HČR).

2.     Sdružení HČR je občanským sdružením  ve smyslu zákona č. 83/90 Sb. o sdružování občanů, a je samostatnou právnickou osobou s právem vystupovat v právních vztazích svým jménem, s právní a majetkovou odpovědností z těchto vztahů.

3.     Sdružení HČR sídlí na adrese: Žitavská 2728, 407 47 Varnsdorf.

4.     Sdružení HČR používá ve znaku symbol hasičské helmy, doplněný na podkladu věncem se zkříženou sekerou a žebříkem, malou státní vlajkou a nápisem HASIČI ČESKÉ REPUBLIKY. Tento znak existuje v barevném i černobílém provedení (viz příloha č. 1a a 1b).

 

 

II.    Charakter sdružení HČR

 

1.     Sdružení HČR je dobrovolným, nevládním, neziskovým a nepolitickým sdružením fyzických osob (jednotlivců a kolektivů) a právnických osob, v němž se sdružují k aktivní činnosti v oblasti kultury, sportu, vzdělávání, propagaci a popularizaci níže uvedených cílů bez ohledu na rasu, národnost, sociální postavení a náboženské vyznání.

2.     Veškerá činnost Sdružení HČR vychází z platných zákonů České republiky a na této činnosti se podílejí registrovaní členové.

 

 

III.  Základní cíle Sdružení HČR

 

1.     Organizování výcvikových, přednáškových, kulturních a sportovních akcí.

2.     Spolupráce s jinými sdruženími, institucemi, úřady, složkami integrovaného záchranného systému (IZS) a dalšími podobnými organizacemi.

3.     Šíření hasičské osvěty, ediční a publikační činnost v preventivně výchovné oblasti požární ochrany a dokumentace historie požární ochrany a hasičstva.

4.     Získávání a výchova mládeže k činnosti v hasičském hnutí.

IV.      Vznik členství ve Sdružení HČR

 

1.     Řádným členem Sdružení HČR se může stát fyzická osoba starší 15 let a právnické osoby, které souhlasí se stanovami a cíli sdružení a které se zaváží plnit uvedené povinnosti člena sdružení. O přijetí nového člena rozhoduje Rada Sdružení HČR.

2.     Členství ve Sdružení HČR vzniká na základě schválení písemné přihlášky a zaplacení vstupního a členského příspěvku.

 

V.  Zánik členství ve Sdružení HČR

 

1.     Vystoupením – povinnost písemného oznámení vystoupení Radě Sdružení HČR.

2.     Vyloučením - většinovým výrokem Rady Sdružení HČR, zejména pro neplnění uložených povinností a úkolů, hrubé porušení stanov, poškození dobrého jména Sdružení HČR, či nízkou účastí na schůzích a činnosti Sdružení HČR.

3.     Nezaplacením členského příspěvku ve výši a termínu uloženém valnou hromadou Sdružení HČR.

4.     Úmrtím.

5.     Zánikem Sdružení HČR.

 

VI.      Práva členů Sdružení HČR

 

3.     Předkládat návrhy, podněty a připomínky. O návrhu rozhoduje Rada Sdružení HČR.

4.     Požadovat vysvětlení od Rady Sdružení HČR.

5.     Být volen, volit Radu Sdružení HČR a hlasovat.

6.     Být informován o všech rozhodnutí Rady Sdružení HČR a účastnit se akcí pořádaných Sdružením HČR.

7.     Používat při činnosti ve Sdružení HČR materiálních prostředků Sdružení HČR.

8.     Být držitelem legitimace člena Sdružení HČR.

9.     V rámci činnosti používat oficiální znak Sdružení HČR.

 

VII.    Povinnosti členů Sdružení HČR

 

1.     Řídit se stanovami Sdružení HČR.

2.     Chránit dobré jméno Sdružení HČR.

3.     Zaplatit vstupní a členský příspěvek ve výši stanovené valnou hromadou Sdružení HČR.

4.     Plnit úkoly uložené Radou Sdružení HČR.

5.     Chránit majetek Sdružení HČR.

6.     Účastnit se smluvených schůzí Sdružení HČR, nebo omluvit svoji neúčast na nich.

7.     Při ukončení členství ve Sdružení HČR vrátit veškeré doklady a materiální prostředky Sdružení HČR.

 

VI.  VIII. Orgány Sdružení HČR

 

1.     Orgány Sdružení HČR jsou:

a)     Valná hromada Sdružení HČR

b)    Rada Sdružení HČR

 

ad a) Valná hromada Sdružení HČR

Nejvyšším orgánem Sdružení HČR je valná hromada, která je tvořena všemi členy Sdružení HČR. Valná hromada volí přímo předsedu, místopředsedu a tajemníka

ad b) Rada Sdružení HČR

Výkonným orgánem Sdružení HČR je Rada Sdružení HČR tvořená předsedou, místopředsedou a tajemníkem.

Předseda  - zastupuje Sdružení HČR při jednáních s ostatními organizacemi, se státními orgány, bankami a dalšími společnostmi, firmami a ve styku s občanskou veřejností řídí činnost Rady Sdružení HČR. Jedenkrát ročně podává všem členům Sdružení HČR výroční zprávu.

Místopředseda – zastupuje předsedu v případech, když  z jakéhokoliv důvodu nemůže vykonávat svojí funkci.

 

Tajemník – zajišťuje organizaci Sdružení HČR, stará se o propagaci Sdružení HČR a další technické a organizační záležitosti dle dohody s ostatními členy Rady Sdružení HČR. Pokud se členové Rady Sdružení HČR nedohodnou jinak, je tajemník zároveň pokladníkem Sdružení HČR.

Členové Rady Sdružení HČR zajišťují řádný chod Sdružení HČR ve finanční a hospodářské oblasti, ukládají úkoly členům Sdružení HČR, spravují majetek Sdružení HČR, schází se minimálně 4 x do roka. Závěrečný výrok všech tří členů Rady Sdružení HČR musí být vždy jednohlasný.

Členové Rady Sdružení HČR jsou voleni z kandidátů na 5-ti leté volební období valnou hromadou členů.

Každý člen Rady Sdružení HČR má právo podat demisi. Na uvolněnou funkci budou vyhlášeny mimořádné volby, přičemž stávající člen Rady Sdružení HČR musí vykonávat svoji funkci až do doby, než bude zvolen jeho nástupce, pokud mu v tom nebrání závažné důvody.

 

IX. Majetek, hospodaření, kontrola

 

Prostředky k hrazení nákladů na svoji činnost získává Sdružení HČR zejména členskými příspěvky, sponzorskými dary, dotacemi a výnosy z vlastní činnosti a majetku.

Zařízení, věci, součástky, literatura a finance, které byly Sdružení HČR věnovány, nebo které Sdružení HČR zakoupilo či získalo vlastní činností, jsou majetkem Sdružení HČR.

Majetek Sdružení HČR může být zakoupen, prodán nebo darován pouze rozhodne-li tak Rada Sdružení HČR. Ve výjimečných případech může funkcionář Rady Sdružení HČR rozhodnout také o nákupu věcí, pokud je jejich nákup nutný, či výhodný pro provoz a fungování Sdružení HČR. Toto musí Radě Sdružení HČR oznámit a zdůvodnit na nejbližší schůzi.

Pokladník zodpovídá za vedení účetnictví, spravuje jmění, provádí účetní uzávěrku a podává Radě Sdružení HČR a valné hromadě pokladní zprávu. Výši a termín placení členských příspěvků oznamuje po schválení valnou hromadou Sdružení HČR v předstihu minimálně 3 měsíců a provádí jejich vybrání.

 

X. Zánik Sdružení HČR

 

Sdružení HČR zaniká dobrovolným, jednohlasným výrokem Rady Sdružení HČR, která též zajišťuje vyrovnání všech finančních a právních závazků a rozhoduje o majetku.

Sdružení HČR může zaniknout také pravomocným rozhodnutím Ministerstva vnitra ČR o jeho rozpuštění.

Majetek Sdružení HČR bude prodán ve veřejné dražbě, kterou předseda vyhlásí v tisku. Dražba bude provedena bez zbytečných odkladů. Získané finanční prostředky budou po vyrovnání všech závazků Sdružení HČR darovány na rozvoj dobrovolného hasičského hnutí v ČR.

 

XI. Výklad stanov

 

Výkladem Stanov se pověřuje Rada Sdružení HČR. Písemné návrhy na změny stanov shromažďuje Rada Sdružení HČR. Valná hromada rozhoduje o změně či doplnění stanov.

Tyto stanovy nabývají účinnosti dnem registrace u Ministerstva vnitra České republiky.

 

Příloha č.1a Vyobrazení znaku HČR

 

Příloha č.1b Vyobrazení znaku HČR